14 November 2017

Zìsìt apxevohin

Ftxozä alu fìzìsìtä trr a 'ongokx oe zìsìt apxevohin kam lolu sìltsan. Muntxatanhu oel famrrfen meylanti ulte yom 'awsiteng tsyosyut akalin a 'olem mefol oefpi. Mawkrr fwa yom sì pängkxo, wolìntxu ayrelit mehintrrteri a tolok mefol sponot alu Mahe a mì Seysyelìsì (Seychelles) mawkrra muntxa soli. Loleiu kaym akosman.

tsyosyu akalin

11 November 2017

Payoang alu Bob

Oer leiu mipa payoang a syaw Bob. Lu ean sì hona sì narlor sì yawnea skxawngtsyìp, hrh. Pähem kelkumì oeyä po mevospxì kam ulte ngolop oel pofpi lepaya moti a mì tsun kelku sivi.

Lam fwa 'efu nitram sì am'ake po, taluna ke'uri txopu ke si. Yom nì'aw payä ayhì'angit arusey, syuvet a ke rikx ke (new) ts(iv)eri. Sunu fwa taron, kezemplltxe.

Krro krro txula pol tsrulit *letxatx, slä ke tok kea muntxate tsamot a po tsivun muntxa sivi, taluna tsafnepayoangìl tspang muntxatut sì lahea payoangit. Ha tsun rivey nì'awtu nì'aw.

Po ke lu kanu nìtxan, slä 'ipu. Fralo oe za'u kelkune ulte kaltxì si poru, slele nìprrte' sì nìwin tengkrr nìn oeti. Spaw oel futa tsakem lu kaltxì payoangä. Fu new oeti tspivang, hrh! ... Kehe, tì'efumì oeyä, kaltxì seiyi oeru nì'aw.

Kop, po syeha si fa ya! Ketsukspaw, kefyak? ;)

Eana 'eylantsyìp Eana Unilä. Yawne leiu oer po :)

*letxatx = bubbly, (made) of bubbles

Mo lepay

Payoang alu Bob

Txerula tsrulit

Teraron sì yerom payä ayhì'angit alu Moina

06 November 2017

Mi fkeytok oe :P

Txankrr ke nolew fu ke tsun pamrel sivi fìpìlokur, taluna pxaya 'u lolen ulte 'olìn oe, slä pxiset fìpìlok lom lu oer nìhawng, ha lu oeru tìkin a pamrel si nìmun.


Pxaya numeyu amip zola'u kelutralne awngeyä nìsok a fì'ul 'eykefu oeti nitram. Leiu txantsan fwa lì'fya sì reyfya leNa'vi var 'ivong, fa haryu(nay) sì aynumeyu.

Lì'fyari ke nolume nìwalak oe, ha tswa' pxaya 'ut nìkeftxo ulte mipa aylì'uri ke nume kop. Tsat leykatem ko! New oe nivume nì'ul nìmun fa Memrise ulte fa fwa pamrel si fìtseng nì'ul'ul. Kin tskxekengit oel nìtxan! Siva ko! >_<
(Nìvingkap, srake ayngal omum futa kxawm awngar layu mipa snanumultxa leNa'vi a mì Duolingo?)


Pxiset ultxa apxa alu Avatarmeet leren. Sìlpeiey oe nìngay, fraultxatur tìprrte' sì tì'o' sì fpomtokx liyevu! Lu oer fmokx nìtxan nang x) ('eykefu oeti nitram fula wawneyna taronyu oeyä a tok pa'ot askien fìpìlokä, nìteng tsatsengit terok hrh...)


Kop, trr'awve ahay lu trr 'ongokx oe kam zìsìt apxevohin. Tsari ke new ftxozä sivi oe :/ Slä new kiväteng muntxatanhu oeyä ulte yom pxaya syuvet aftxìlor mì senge a tok sutel a 'em nìNihon. Tsari srefereiey nìprrte' nìtxan, taluna syuve leNihon yawne lu oer :3 Uton sì Kìyuton fu Sukiyaki Tonpuri sì Ampan fu Anko sì Yakiniku sì Ramen sì Matsya sì kop Susyì zawprrte' oene frato :D


Kezemplltxe woleyn oel 'a'awa relit (a kop tsun rivun ayngal mì Instagram oeyä fu mì senge LayonYayoä).


Tse, fìtrrìri fìhìmtxan aylì'uä apamrelsawni tsun tivam. Kame ayngat, ma eylan ulte sìlpey oe tsnì ayngar livu fpom! Hayalovay :)

06 March 2017

Po mi smon ayngar srak

Tse, ma frapo... kea aylì'ut apxay ayngar fìtrr, slä mipa relti:

Husahawa Sewlea
Tsari kop relti arusikx ayngar:


26 February 2017

'awa alo asyen - postì a9ve #KintrräPostìLeNa'vi

Tse, ma frapo, fìpostì lìyu syena pum oeyä a lu hapxì tìkangkemviyä ayll alu Kìntrrä Postì leNa'vi.
Txopu rä'ä si; pamrel sayi postìru alahe zusawkrrmì, slä nì'it ngäzìk livu fte pamrel sivi nìtrrtrr luke tsafnesrung. Sasya tsalsungay (ง'̀-'́)ง
Fratìkangkemvitur oe irayo seiyi. Tsafnetìkangkemviri liveyn ko!

19 February 2017

Räpun nìmun - postì a8ve #KintrräPostìLeNa'vi

Tsolun piak sivi aymoru a lolu tstu txankrr, ulte set fwa pum lu piak oeru lu yawne ulte oel ve'kì.
Fì'ul 'eykefu oeti keftxo, slä tsa'ul 'eykefu oeti nitram. Tsaymo lamu oeyä kelku ulte mi yawne lu oer fwa frrfen pumti, ketsran ftxey pum tìsraw si ftxey srung si oeru.

Tsarmun wiveyn merelit a zawprrte' oene nìtxan. Mefor lu ral sì wawe. Kezemplltxe tengkrr ayzìsìtamo tsan'olul oe, fya'o a weyn slolu hìno nì'ul, ha pum fkan keteng, slä sìltsan lu fwa omum futa tsun wiveyn oel nìfya'o a ftawnemkrrmì. Futa tsun hivena ayut re'oftumfa ne yo ulte syivep narifpi.

Lam nì'it oer fwa räpolun tsaymomì. Täpolatep, aymor piak si sì kaltxì säpi.
Teynga pìmtxan tìsraw si ke tsranten, lu kosman fwa tolätxaw.

16 February 2017

Morast (moved)

I've moved this post to here.

12 February 2017

Tìwusem - postì a7ve #KintrräPostìLeNa'vi

Lu 'ipu fwa fula tìng nari nekll ronsemä 'awkxìlä lapoyä fkot teykìng nari nekll sneyä ronsemä 'awkxìlä (nìmun).
¯\_(ツ)_/¯

Poe pamrel soli san omum oel futa lu lehawngkrr. Stum lilvu lehawngkrr nìwotx. Slä kxutu (alu sängä'än) smon oer set. Omum set futa tsatìngäzìk ke lu oe. Omum futa fìtìngäzìkìl tok oet ulte tsaria tsun oe wivem, tsun siva. Tsawusemìri sngolä'i sìk.
Nìsung pamrel soli san furia ngal wolìntxu oeru eyawrfyat a mì kivä irayo si ngaru nìpxi, ma Krrsì. Ngaluke ke lilvu tstew nìtam oe fte tsakem sivi ulte lirvu mi na kenten mì kumpay sì tirvok tsatsongropxit. Furia vewng ngal oet sì srung si, seiyi irayo.

Tsaylì'ul 'eykefu oet nitram nì'aw.


Kawkrr zenke txivìng sutet a yawne lu ngar nìngay.Lahea txeleteri...
ììì... tam.

Ayway amip frato pamtseotuä alu KoRn zawprrte' oene nìtxan. Aylì'u (sì sneyä ral) sì pamtseo leiu nì'it nì'ul na sneyä pum aspuwin. Na mì hrr a pamtseo srung soli oer nìtxan.

Sìlpey oe tsnì mipa tawtutetsyìp alu TOA Heavy Industries 1/12 Synthetic Human a ta tseotu alu 1000toys pivähem fìtseng trray. Oe tsun sivar pot fte wiveyn nìltsan nì'ul. Tìpähemìri peyä srefereiyey nìprrte' nì'aw!

Peyä 'ur
Tìrusikxìri poru leiu txantsana tsu'o. Kawkrr ke zene oe sivar nìmun fì'upakit alu
a ke tsun rivikx kaw'it!

06 February 2017

Kenten mì kumpay

Fìpostì lu tìvusar pumä.
Tse, fìtrr pamrel soli nìtxan ayoe. Fmoli srung sivi nìngay, slä ngä'än poe nìhawng. Sängä'än lu tìtxurnga' nìhawng fìtxan kuma srungsusia aylì'ut ke stawm fu tslam. Ke omum oel teyngta tsivun pehem sivi. Tsunslu fwa po tayerkup.

Polawm oel san furia ngeyä kxitxìl tivakuk mì te'lan ayoeyä, ngaru ke'u srak. 'oleyng po san oeyä sängä'än sì tìsraw lu tìtxurnga' fìtxan kuma ke 'efu lahea tì'efuot.

Ha pelun 'efu oe na fwa zene vivewng? Sweylu txo oeru ke'u nìteng.

Slä ke tsun tsakem sivi oe. Ke omum teyngta tsun pefnehem sivi oe. Pol ke new kea srungti (slä kin pumti). Slä mi new srung sivi oe.

Tsari oer ke lu kea syura nìtam.

Sängä'änìl kop tìsraw seyki lapot a lu lefpomron (nìksran). Tìtspäpusangìri nìteng.

Split

I've just come home from watching "Split" at the movies. I'm no movie critic, so keep that in mind.

Before I went to see the movie, I've read some reactions, but no spoilers. Some people like hardcore disliked the movie (too boring, too incomprehensible), some were really thrilled by it and liked it a lot. So I went into it with like no expectations at all.

I don't know, the film went by so quickly, I really got sucked in pretty fast and easily. I don't wanna spoil anything, so I'll try not to.

Anyway, I love how the movie really took its time to tell the story. To really show what was going on and also what that meant on an emotional level. To show the dimension of this topic, the characters and everything. To build everything up.
I love how the movie implied that those who've suffered (extreme) shit (and survived it) are stronger and "better" than those who were granted the opportunity to live unharmed so far (no offense tho whatever). For someone who was bullied, called weak, a freak, a helpless mental case, that really felt like heart-balm.
I also love that this movie, unlike others, gave the mandatory respect to the topic which the movie's about. Of course, he was portrayed as a more or less dangerous individual and stuff, and I see that actual people affected by this disorder don't like being portrayed as a dangerous freak (again), but... This was the first movie, imho, which took its time to really tell and explain what this is about, as far as movies are capable of doing so. Including mental suffering, instability, but also potential, strength, inner organization, battles and growth. If that makes any sense whatsoever.

The ending before the movie title was shown one last time was conclusive and really satisfying. What happened after that... I'd call it a neat little easter egg for fans, but for me it didn't add anything to all that has happened before. At least not much.

So yeah, 10/10, would and will watch again, will buy the BluRay (and watch with commentary), would recommend, especially if you're into psychology or even through some (extreme) shit yourself.

Also, James McAvoy just nailed it. This man deserves like 5 Oscars for his performance alone imho.

05 February 2017

ayu a veykrrìn sì seykulìn - postì a6ve #KintrräPostìLeNa'vi

Stum ke tsolun pamrel sivi fìkintrr. x)

Trram tìkangkemìl veykrrìn oet nìtxan. Mawkrr holahaw txankrr.
Woleyn ta'lengäo tengkrr kllkxem ulte zene za'ivärìp ta'lengit taluna fìhapxì ta'lengä hewne längu nìhawng. Ngäzìk fte wiveyn.

Fìtxon ultxa sìyeiyi meylanhu ayoe (oe sì muntxatan oeyä) fte nivìn relit arusikx alu Split. Tsari srefereiey nìprrte', taluna fkol poleng oeru futa tsarel lu txantsan. Riyevun ko :D

Kintrray muntxatan oeyä solalew tsivola zìsìt. Ftxozä sasyeiyi!

(Mi 'efu ngeyn nìtxan ha keyeyìri pxasìk hrh)

29 January 2017

Mìkam Tìrey sì Kxitx

Trram 'awa 'eylan oeyä fmi tspäpivang. Poe ke lolu lefpomtokx sì lefpomron txankrr, kezemplltxe, ulte pxìmäpun'i sneyä eylanta. Ayoe fmoli srung sivi poru, slä nui nìkeftxo.
Netrìp po emroley. Ngian lu tsunslu fwa fmayi nìmun.

Kelku si tsengmì a lìm pumta oeyä, ha ke tsun win säpivi fte srung sivi por.
Fula ke tsun srung sivi 'eykefu meyp.

'olefu nìfìfya oe 'a'awa zìsìtam. Krra lahea 'eylan oeyä flolä fte tspäpivang. Fpe' upxaret oeru spulmokrifa srefwa. Txonkrr. Holahaw oe, ha ke 'eyng. 'a'awa trray fkol peng oeru futa poan tolerkup.

Po tolerkup. Stolawm oeti tsat pukapa alo. Kawkrr ke new stivawm tsaylì'ut nìmun.

Rolun oel sutet a volin oel fte srung sivi poeru. Sìlpey oe, fo flayä.

Ketenga ayu - postì a5ve #KintrräPostìLeNa'vi

Zenke tswiva' fte pamrel sivi oe! Ha, pamrel seiyi pxìset srefwa tsivun tswiva' nìmun. ^^

Snonrrateri
Futa pxaya tute syeprel säpi nìhawng ke tslam oel; nìpxi krra fol wìntxu relit keyä nìmun nìfrakrr. Fo tskxekeng sängi nìhawng, var 'ivefu ohakx kuma for livu tokx a fkan lor fkoru. Ran sì tireari fkoru ke'u! 'ur lu 'u a tsranten frato. Yewla! 'eykefu oeti keftxo nì'aw.

Tìftiateri lì'fyayä
Furia tskxekeng si fte pivlltxe nì'ul'ul 'efeiu am'ake oe. Zene tstew livu nì'aw. Keyeyìri pxasìk! :D
Fula tsun livu numultxatu oe menumultxayä leToitsye sì le'Ìnglìsì, oeru teya seiyi. Leiu 'ipu nìtxan!
Haryuru seiyi irayo. :)

Sìkangkemviteri
Tse, sìngop oeyä zene pivey, taluna sulìn oe fa lì'fya, Na'vitsyìp sì tìkangkemvi amip frato alu Na'vitsyìp a tok eltut lefngap ulte tsun rivikx!


22 January 2017

Stivawm sì pivlltxe - postì a4ve #KintrräPostìLeNa'vi

Kosman nì'aw leiu fwa lapol ngolop fostìt mokrifa. Fwa yivune 'upxareru ayngeyä lu 'o' lesarsì. Längu nim nìhawng oe fte tsakem sivi nìteng, ha verar pamrel sivi nì'aw nìfrakrr, hrh ^^

Kop nìfrakrr, tìkangkemìl 'aku krrti oeta fte lahea kem apxay sivi. Fìalo new fmivi futa 'awstengyem tìkangkemit sì säsulìnti oeyä. Sasya! x) Nìfya'oo...

Ke soli pxaya kem fìkìntrro... Discordmì a trramä sänumvi a tìlen a lameiu 'o' frato. :) Fì'uri irayo franumultxatur sì karyur x)

Zene pivlltxe nìNa'vi nì'ul nìzen! Slä längu ngäzìk fte pivlltxe krra lapol apxay tok numtsengvit sì terìng mikyun... Längu nim nìhawng oe... Slä fmasyi! Sasya! Alo ahay! Kxawm x)

09 January 2017

Tìkangkem sngìyä'i - postì a3ve #KintrräPostìLeNa'vi

Trray zene oe tìkangkem sivi nìmun, pxaya lapona. Fwa terok kelkuti kosman leiu nìhawng nìftxan, kuma ke new tìkangkem sivi mi. x) Kelkumì fko tsun hem sivi a zawprrte'; hahaw, weyn, ngop, syor, ftia, ultxa si eylanhu fu kea kem ke si, natkenong.

Slä fyeyntu latsu oe, ha vìyelek sì kìyä. ^^
Ngian fítrr syìsyor oe sì zìsyawprrte' oene.

Na'vitsyìpä tokxìri, heykola' mehapxìt nì'ul ulte nikroit solung. Tsateri ayrel ayngar ye'rìn.

Layon Yayoteri, ye'rìn kxawm vivar wiveyn oe. Kxawm, hrh.

Pupa postì, slä zene tivam. Kxawm postìr alahe pamrel sayi nìmun :)

06 January 2017

When the night sky gives me peace at heart

Today I've spent a lovely evening together with my friends.
A good friend of mine has had birthday earlier in December 2016 and she didn't celebrate, so we did so today. We brought her gifts, ate wonderful food and had a really good time together. We laughed a lot and talked about anything and everything. I'm really grateful for that.
I got picked up and while driving to our friends' home, I watched the night sky. The bright half full moon and several stars (e.g. inside my favorites Orion, its Nebula and the Pleiades). I, again, wished so badly for a telescope to watch them closer. But instead, I had to use my eyes, like always.

While sitting there relaxed and calm, I once again could achieve to wrap my mind around the fact that we're all just on the surface of a giant habitable (imperfect) ball drifting through space. That the night sky is dark, because of the vast distance between us and everything else around us, and the stars are bright, because they are actual stars burning up their own matter in a fusion reaction - and that they're not just small bright dots on a dark blue, almost black canvas.
The stars, the interstellar matter - and the void.
Do you know moments like this? When the reality of our own unimportance hits you hard, when everything good and bad which happens here on our planet seems so meaningless, so unimportant, so trifling.
Our everyday problems and worries, not worth the stress at all. Take your time, take it easy. Life is not a race.

Moments like this don't scare me. When I think about or look at the night sky and the universe I don't feel afraid or intimidated at all. Of course, they're formidable, but they also make me extremely happy and give me almost perfect and complete peace and calm. Which is rare enough in my everyday life.
But my everyday life doesn't matter. My life doesn't matter. Nothing really matters. At least not in the long run. The universe will continue to do what it has been doing since the Big Bang - no matter what we do to ourselves, each other or our home. The earth will continue to orbit our sun as long as it can, everything will go its way as long as it can. Steadily. Continuously.

I'm very grateful for that, as well. Also for the shooting star I could watch before closing the door of our apartment building. So I made a wish upon that star.

Cherish the things you have. Everything you have, everything you are, everything that surrounds you is star dust in the end. The stars that died in supernovae provided the matter for life as we know it. Cherish the ones you love and those who love you. Everything, as improbable as it may have been, turned out this way so that you can be alive now and live the life you've been given.

Now I'll watch another documentary about the universe and soon go to bed.
So, fpom mì te'lan ayngar livu, ma eylan, ulte hivahaw nìmwey. :)

04 January 2017

Na'vitsyìpä nikre sì lapo - postì a2ve #KintrräPostìLeNa'vi (BJD Blog #11)

(For translation, please click on this post or "ivinan nì'ul" at the end of it)

Tse, ma frapo, pamrel seiyi postìr amuve fìkìntrr, taluna ke lu kea lun a tsakem ke sivi. ^^
Zene sì new pamrel sivi nì'ul nìNa'vi tsalsungay.

Ngolop oel mipa nikret Na'vitsyìpfpi oeyä kìngfa. Kìngti pxìmolun'i, slolayk sì sleykolu faoi ulte solung nikret sräsìn.

Ayngaru ayrel mipa me*nikrehawre' (fìlì'u leyewla hrh):

 

Meu fkan lor oer nìtxan :)
Slä mi kin nikroit. Ayu alu feathers sì aysrok kxawm.

Pori tokxur sälatem ke soli nìtxan, ha tsakemìri kea ayrel amip ke lu. Slä Paluan ahusahaw ayngar:

Hona kefyak? :D
Poti heykìsyahaw utraläo oel...

Tse, fìposti tam fpi set, ha hayalovay ma eylan :3


02 January 2017

Mipa skxom - postì a1ve #KintrräPostìLeNa'vi

Mipa zìsìt lefpom ayngar livu, ma oeyä eylan. Sìlpey oe, ftxozä soli nìprrte' yawnetuhu. Ulte sìlpey oe, mipa zìsìtìl tivìng fpomti, fpomtokxit sì fpomronti frapor.

Tse, mipa zìsìt, mipa skxom. Skxom a 'rrttamì tìve'kì nìnän ki yawne sì tìslan nì'ul lirvu, awngal kirmame lapot nì'ul, nìngay sì nìwotx. Skxom a tsan'ivul, nivume sì tslivam.

Oeri nì'ul new tireapivängkxo, ngivop tseot sì seykxel livu. Tìreyri new slivu nitram sì txur nitam fte siva nìftue nì'ul. Ulte new slivan nì'ul ayyawnetut oeyä.

Frapori krra zìsìt amip pähem, txe'lan teya leiu aysìlpeyfa sìrangalsì. Sìlpey awnga ko, tsaysìlpey slayu ngay.

Wiya, kin oel tskxekengti ^^